Pla Estratègic dels Centres Cívics de Vic

Client: Ajuntament de Vic – Diputació de Barcelona - CERC

L’Ajuntament de Vic va sol·licitar suport a la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la necessitat detectada en el Pla d’Acció Cultural (PAC) 2018 – 2025 de Vic d’establir i articular una política cultural concreta en diversos àmbits de l’acció cultural de la ciutat.

Vic és una ciutat considerablement rica en el teixit d’equipaments culturals, especialment de titularitat pública. La xarxa de centres cívics de Vic està formada per sis equipaments, coneguts popularment com a “CCVIC”.

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic es sustenta en la necessitat d’endreçar i determinar les línies estratègiques que han de guiar l’evolució de la xarxa de centres cívics de la ciutat, per tal d’assolir principalment els següents objectius:

  • Facilitar l’accés a la cultura de proximitat, donant coherència i sentit a les actuacions i iniciatives que porten a terme els centres cívics de Vic.
  • Potenciar el valor de les actuacions dels centres cívics, facilitant orientacions i eines als seus treballadors a més de donar visibilitat als recursos necessaris per assolir l’impacte desitjat.
  • Emmarcar l’actuació dels centres cívics dins del PAC 2018-2025.