Proyecto de dinamización de la cultura urbana en Sabadell

Client: Ajuntament de Sabadell

La cultura urbana comprèn un conjunt d’expressions creatives, expressives i estètiques vinculades a la contemporaneïtat i a la vida en entorns urbans, amb una forta presència i visibilitat en l’espai públic, entre les quals hi ha el rap i el hip hop, el grafit i altres formes d’art urbà, o l’spoken word. Pràctiques com l’skateboard o monopatí (i altres elements propis del patinatge), el parkour o les bicicletes BMX, així com determinats elements del vestuari i l’estètica, també formen part de la cultura urbana. 

La cultura urbana té, alhora, algunes característiques que la fan pràcticament universal, amb elements compartits i una presència en ciutats i pobles de tots els continents, i altres trets que la contextualitzen, i que fan que a cada territori hi pugui haver aspectes específics.

Amb l’objectiu general de contribuir a la dinamització de la cultura urbana a Sabadell, a través del disseny d’un projecte a curt i llarg termini que comprengui una diagnosi d’aquest àmbit i la formulació de propostes de suport a l’estructuració i el desenvolupament del sector, el procés de treball s’ha guiat pels objectius específics següents:

  • Definir els límits i l’abast de la “cultura urbana”, mitjançant una anàlisi de la literatura existent en aquest àmbit.
  • Fer una diagnosi de la situació actual de la cultura urbana a Sabadell, mitjançant una anàlisi dels agents i els seus àmbits d’incidència, així com de les debilitats, fortaleses i potencials que s’hi detectin.
  • Dissenyar un projecte a curt i llarg termini per a la dinamització de la cultura urbana a la ciutat, que busqui posar en valor aquest àmbit a través de prioritats i accions concretes, estructurar-ne els agents i promoure la participació juvenil i ciutadana, i en el qual es detallin els aspectes organitzatius i de recursos necessaris.