Avaluació dels programes Iberescena i Ibermuseus

Client: Secretaria General Iberoamericana

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) lidera una sèrie de programes de cooperació iberoamericana en diversos àmbits. En particular, els àmbits de museus i de arts escèniques tenen programes específics: Ibermuseus i Iberescena.

Com a part del desenvolupament d’aquests programes, s’han de realitzar avaluacions per verificar si els objectius s’estan assolint, si els indicadors plantejats a l’inici dels programes són els adequats i si s’esta arribant a les xifres desitjades, i si cal reorientar algunes de les accions que s’estàn portant a terme.

En aquest sentit, en els dos casos es va realitzar una anàlisi quantitativa per fer seguiment dels indicadors, i una anàlisi qualitativa per identificar possibles aspectes de millora.