Pla d’Acció Cultural de Vic 2018-2025

Client: Ajuntament de Vic – CERC

El PAC conté d’un diagnòstic de la realitat cultural de la població, detecta les necessitats culturals més rellevants, fa una anàlisi sociodemogràfic i territorial, un estudi dels sectors i equipaments culturals, i una anàlisi de la programació. La diagnosi va ser contrastada amb agents culturals i ciutadans a través d’una vintena de sessions de grups focals sobre diversos eixos de reflexió proposats.

El PAC també conté una proposta d’estratègies i mesures que permeten optimitzar, incrementar i ordenar les iniciatives culturals del municipi, un cronograma d’aplicació i una proposta de reordenació funcional dels equipaments a manera d’actualització del PLEC 2010. També conté un annex dedicat a l’anàlisi i projecció del sector de les arts escèniques.